WDO Forum
Welkom Gast   [Registreer]  [Login]
Welkom   door  op 2009-08-25 02:30:23
 Onderwerp :Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdragen.. 2009-11-19 11:10:19 
Sanne
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: De Nederlandse overheid moet feminisme niet actief uitdragen

In een uitzending van Pauw en Witteman zei Marike Stellinga het volgende:
'Het glazen plafond bestaat alleen in de verbeelding van vrouwen'. Hier ben ik het helemaal mee eens. Het is dus ook niet nodig dat de overheid zich bemoeid met de werkverdeling tussen mannen en vrouwen.

Een nieuw plan van onze overheid is om een 30% quotum voor vrouwen in de top in te stellen. Dit houdt in dat de overheid bedrijven wil gaan verplichten 30% van de topfuncties te reserveren voor vrouwen. Dit is natuurlijk volslagen onzin. Waarom zou je een bedrijf verplichten vrouwen aan te nemen in plaats van mannen als er meer geschikte mannen zijn. We hebben gezien wat dit te weeg bracht toen de minister van Binnenlandse zaken perse een vrouwelijke hoofdcomessaris van de politie wilde instellen. Een tijd lang laaide er een geweldige discussie op. Een geschikte vrouwelijke hoofdcommissaris was namelijke niet te vinden. Een geschikte mannelijke hoofdcommissaris wel. Uiteindelijk heeft de functie net zolang open gestaan tot er wel een vrouw te vinden was. Deze vrouw heeft vervolgens ook meteen de voorpagina van de kranten gehaald.Onder het mom van, kijk mensen, ze bestaan wel, vrouwen in de top! Ook trok het huidige kabinet 2,9 miljoen euro uit om gratis kinderopvang te bewerkstelligen. Dit om ervoor te zorgen dat meer vrouwen aan het werk zouden kunnen. Hierdoor kwamen 10000 extra banen beschikbaar, waar werken deze vrouwen? In de kinderopvang. Had de overheid die 2,9 miljoen dus beter anders kunnen besteden..
Hieruit zou je kunnen concluderen dat Nederlandse vrouwen dus inderdaad liever voor de kinderen zorgen in plaats van dat ze carriëre maken. Daarnaast is het ook nog eens zo dat men in Nederland bijna alle leuke banen in deeltijd kan doen. Ideaal voor vrouwen die leuk werk willen en voor de kinderen willen zorgen. In veel andere landen is het namelijk zo dat het meeste deeltijd werk rot werk zoals schoonmaken is.
En laten we wel wezen, een vrouw die er voor kiest deeltijd te werken, kiest er ook voor nooit de top te zullen bereiken, want om voor een topfunctie in aanraking te kunnen komen zul je fulltime beschikbaar moeten zijn.

Het is in Nederland inmiddels zover gekomen dat mannen en vrouwen niet meer gelijk mogen zijn maar moeten zijn. Vrijheid wordt afgedwongen zelfs als de hele samenleving daar eigenlijk niet op zit te wachten. Men heeft het over een scheefgegroeide samenleving waar mannen werken en vrouwen thuis zitten. Is het ooit wel eens bij jullie opgekomen dat de samenleving zo scheef is omdat we het zelf scheef willen? Dat vrouwen er nu voor KIEZEN om deeltijd te werken en thuis voor de kinderen te zorgen?

In de zelfde uitzending van Pauw en Witteman waar Marike Stellinga haar nieuwe boek presenteerde deed Jan Marijnissen in de daaropvolgende discussie de volgende uitspraak: 'Kun je extern mensen bevrijden? Nee!'. Dit kwam voort uit het voorbeeld over het dragen van hoofddoekjes. Kun je Islamitische vrouwen bevrijden door ze te verplichten geen hoofddoekje te dragen? Nee. Kun je Nederlandse vrouwen 'bevrijden' van de last van huisvrouw door als overheid werken verplicht te stellen? Nee!

We moeten met zijn allen gewoon fijn accepteren dat mannen en vrouwen verschillend zijn. En stoppen met het nastreven van een absurd ideaal waarin vrouwen mannen worden om gelijkheid tusen beide te bewerkstelligen.

ps. Misschien onnodig om toe te voegen, maar toch even voor de zekerheid: persoonlijk ben ik het met het grootste deel van bovenstaande agrumenten niet eens. Als advocaat van de duivel echter wel. So bring it on!
WDO Webmaster II
 Onderwerp :Re:Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd besche.. 2009-11-18 10:27:06 
Xyro
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd beschermd worden

Onderwerp :Re:Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd beschermd worden

Het klopt inderdaad dat bovengenoemde 'universele mensenrechten' toch uit een Westerse koker komen.. Interessant discussiepunt is denk ik ook wat onder mensenrechten verstaan wordt; waar 'wij' in het Westen een zeer individualistische opvatting van mensenrechten hebben, heeft men bijvoorbeeld in China een meer collectieve opvatting van mensenrechten waarbij wordt uitgegaan van een 'harmonieuze samenleving'... Ik heb nog ergens een artikeltje liggen hierover, die zal ik eens opvissen :)
 Onderwerp :Re:Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd besche.. 2009-11-18 14:37:39 
Reinout
 
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd beschermd worden

Onderwerp :Re:Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd beschermd worden

In deze discussie zouden we volgens mij nog baat hebben bij een paar concretere discussiepunten, hierbij twee voorbeelden van waar we het over kunnen hebben.
De universele rechten van de mens zijn vooral heel universeel, gestoeld op een Westerse rechtstraditie, en nogal statisch, zoals ook de Amercan Anthropological Association in een officieel 'statement' heeft aangegeven. Er is weinig aandacht voor (culturele) diversiteit, terwijl dát misschien juist het fundamenteelste mensenrecht zou moeten zijn, in de termen van de AAA:
Citaat:
People and groups have a generic right to realize their capacity for culture, and to produce, reproduce and change the conditions and forms of their physical, personal and social existence, so long as such activities do not diminish the same capacities of others.Die diversiteit kan er natuurlijk wel voor zorgen dat begrippen en hele begripsvelden totaal anders worden geinterpreteerd of zelfs irrelevant zijn in verschillende (niet-Westerse) situaties. Noem zoiets als vakbonden, vrije tijd, kunst (met grote K?), democratie enzovoorts.
Ten tweede is de vraag of een mensenrecht mag worden opgeschort in individuele gevallen om het collectief daarmee te kunnen bevoordelen. Zo wordt op een andere plek op dit forum de stelling verdedigd dat (economische) ontwikkeling in sommige gevallen boven andere rechten, zoals democratie en vrijheid van meningsuiting/informatieverschaffing etc moet gaan. De inperking van oppositie in Rwanda en China bijvoorbeeld zouden hiermee gerechtvaardigd kunnen worden.
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd beschermd.. 2009-11-17 15:41:43 
Marleen

Gast
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd beschermd worden

Onderwerp :Stelling: Mensenrechten zijn universeel en moeten wereldwijd beschermd worden

Stelling: Wereldwijde bescherming tegen de schending van mensenrechten, zoals deze in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beschreven zijn, is nodig om ieder mens een kans op een menswaardig bestaan te garanderen.

Klik hier voor een vereenvoudigde versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).


De 30 basis mensenrechten (die beschreven zijn in de UVRM) hebben betrekking op alle mensen - onafhankelijk van hun klasse, etniciteit, ras of religie - en zouden sterker gepromoot moeten worden. Ze zijn universeel geldig omdat universele waarden wel degelijk bestaan.
Het feit dat culturen verschillen wordt vaak gebruikt als rechtvaardiging voor de afwijzing van universele mensenrechten. Echter, culturele diversiteit botst niet (per definitie) met de universele toepasbaarheid van mensenrechten. En het is onzin dat verschillende filosofische, culturele of religieuze tradities en denkwijzen niet tot dezelfde conclusie kunnen komen door het volgen van verschillende denktrajecten. Het is dan ook onterecht om te stellen dat de standaarden, zoals deze zijn vastgelegd in de UVRM - vanwege verschillen in cultuur of sociale en economische ontwikkeling - niet toegepast kunnen worden in bijvoorbeeld Azië, Islamitische landen of de derde wereld.
Tevens is het onzin dat bepaalde geloofsovertuigingen fundamenteel niet te verenigen zijn met de UVRM. Dit idee wordt slechts gevoed door mensen - in veel gevallen door machthebbers - die simpelweg die bepaalde veronderstelde essenties in een geloofsovertuiging (zoals bijvoorbeeld gehoorzaamheid aan de machthebber of goddelijke verordende macht) die ten goede komen aan hun eigen (politieke) agenda's, selecteren, benadrukken en promoten. Hierbij worden vaak andere essenties, die bijvoorbeeld gelijkheid en rechtvaardigheid promoten, bewust genegeerd.

NB: In de discussie over deze stelling gaat het ons om de morele verplichting om mensenrechten te promoten, en nadrukkelijk niet om de politieke (on)haalbaarheid van de stellingname.
 Onderwerp :Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminalite.. 2009-11-15 15:33:02 
Aart
 
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminaliteit van allochtonen

Onderwerp :Stelling: Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminaliteit van allochtonen

Op de discussieavond 'Advocaat van de Duivel' van dinsdag 24 november zal ik de volgende stelling verdedigen:

Cultuur verklaart de verschillen in deelname aan criminaliteit van allochtonen

Het is al sinds de jaren zeventig bekend dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitsstatistieken en gevangenissen. Verklaringen werden gezocht in de lagere sociaaleconomische positie en de lage gemiddelde leeftijd (veel jongeren). Dit verklaart echter niet waarom bepaalde etnische groepen meer dan andere in specifieke criminaliteitscategoriën voorkomen. Antillianen plegen erg veel gewelds- en zedendelicten. Marokkanen zijn ruim vertegenwoordigd in vermogenscriminaliteit. Van de eerste en tweede generatie Marokkanen en Antillianen is tien procent in aanraking met politie geweest. Het gemiddelde is twee. Minderheden die dezelfde aan dezelfde taalachterstand, werkloosheid en discriminatie onderhevig zijn.

Uit onderzoek van Van Gemert uit 1999 blijkt dat de aard van de criminaliteit onder Marokkanen sterk samenhangt met de berbercultuur van onduidelijke regels en wantrouwen tegenover elkaar en tegenover het gezag. Marokkaanse jongens worden in de opvoeding aangemoedigd grenzen op te zoeken.

Van San laat in onderzoek uit 1998 zien dat Antilliaanse moeders, die erg belangrijk zijn in de matrifocale cultuur van eenoudergezinnen, geweldsdelicten vergoelijken en vermogensdelicten afwijzen. Zowel hun zoons als hun dochters zijn dan ook oververtegenwoordigd in bedreiging en mishandeling.

Het lijkt mij evident de hogere criminaliteitscijfers onder Marokkanen en Antillianen door hun cultuur verklaard worden.


Heel graag ga ik hieronder en op de 24e met jullie in debat, waarom het bovenstaande wel (of niet!) heel kort door de bocht is.
 Onderwerp :Re:Stelling: Waar stopt het of wanneer wordt Europa Eurabie? Moslims .. 2009-11-13 15:13:13 
Reinout
 
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Waar stopt het of wanneer wordt Europa Eurabie? Moslims nemen Europa over!!!

Onderwerp :Re:Stelling: Waar stopt het of wanneer wordt Europa Eurabie? Moslims nemen Europa over!!!

Een prikkelend duo opinimakers van de Trouw:

"Islamisering is allang binnengeslopen" zegt Nahed Selim op 5 april 2008 op de opiniepagina:
"Bijvoorbeeld [..] wanneer het bijna onmogelijk wordt om kritiek te uiten op de islam of op moslims zonder bedreigd te worden, wanneer het bureau Jeugdzorg de hulp van imams moet inroepen omdat het anders zijn werk bij Marokkaanse gezinnen niet kan verrichten, [..] wanneer Fortis het spaarvarkentje afschaft dat hij cadeau gaf aan kinderen omdat dit voor moslims een onrein dier is, wanneer musea foto’s van de muur halen en schilderijen weigeren uit angst voor reacties van moslims, wanneer posters van klassieke naakten niet meer in de metrostations mogen hangen – en de lijst kan nog veel langer worden." (Bron)

Prof. dr. F.R. Ankersmit, historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen en actief in de VVD, stelt in zijn Trouw artikel van 15 september 2007 "Laten we niets doen":
"Cultuurvermenging, kortom, is een prachtig ideaal. Ieder verstandig mens zou het gaarne omarmen. Maar de harde historische feiten laten er geen ruimte voor.
Dan nu het goede nieuws. En dat is dat de vermenging van culturen, religies of talen helemaal niet nodig is voor succesvolle integratie en voor het frictieloos naast elkaar leven van geheel verschillende culturen."
Vervolgens beredeneert hij dat een "gedeelde zelf", oftewel een geïnternaliseerd besef van het verschil tussen publiek en privé, voldoende is om mensen vreedzaam naast elkaar te laten leven.
"Wat staat ons, en de politiek, dan te doen? Het antwoord daarop is verrassend eenvoudig: niets. Niets is effectiever voor de internalisering van het gedeelde zelf dan de confrontatie met een cultuur die onverstoorbaar zichzelf blijft. En dat gaat geheel vanzelf. "
Maar, omdat in de moslimwereld de tegenstelling publiek-privaat geen vanzelfsprekendheid is, is er toch wel iets wat we kunnen doen:
"Maar zolang moslimmannen hun door de Nederlandse orde gekwetste, nog ongedeelde zelf probleemloos kunnen afreageren in de privésfeer, komt van die polarisatie niets terecht. Die privésfeer moeten we daarom krachtig tegengas geven. Alles draait uiteindelijk om een verandering in de de machtsverhoudingen binnen de moslimgezinnen.
Daarom moeten we vooral de positie van de moslima’s ten opzichte van hun mannen zoveel mogelijk versterken. Niet alleen omwille van de moslima’s zelf, maar vooral omdat zij de natuurlijke bondgenoten zijn in de strijd voor de gewenste harmonieuze Nederlandse samenleving. De emancipatie van de moslima’s is de koninklijke weg naar succesvolle integratie."

Beide bovenstaande argumentaties zouden nooit door een antropoloog gemaakt kunnen worden in mijn ogen. Maar wat dan wel te zeggen over islamisering en de integratie/segregatie/assimilatie en het zuilen-denken wat Ankersmit lijkt te voorstaan?

Zelfverklaard "publiek antropoloog" Martijn de Koning houdt een blog bij waar ik fervent fan van ben, check it out: http://www.martijndekoning.com/. Hij gaat met op antropologisch onderzoek gebaseerde argumentaties in op argumenten en debatten zoals de bovenstaande. Iets om tijdens de 'Advocaat van de Duivel' avond te oefenen en te praktiseren.

May the real public anthropologist among us please stand up at the 24st of November?
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Stelling: Waar stopt het of wanneer wordt Europa Eurabie? Moslims nem.. 2009-11-12 21:59:08 
Bart
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Waar stopt het of wanneer wordt Europa Eurabie? Moslims nemen Europa over!!!

Onderwerp :Stelling: Waar stopt het of wanneer wordt Europa Eurabie? Moslims nemen Europa over!!!

Op Dinsdag 24 november zal ik als ‘advocaat van de duivel’ een stelling verdedigen in het kader van moslims in europa.
Uitspraken die ik doe op dit forum en op de avond zelf doe ik in deze rol en zijn niet mijn persoonlijke standpunten.

Mijn stelling luidt: Moslims nemen Europa over!!!

Midden oostenspecialist Bernard Lewis maar ook onze “eigen” arabist Hans Jansen doen hier geregeld uitspraken over die vervolgens genuanceerd gepresenteerd worden door “onze” media.

Door de gebrekkige culturele en religieuze ruggengraat van europa en niet te vergeten het cultuur relativisme hebben moslims vrijspel om Europa over te nemen. Ook Ayaan Hirschi Ali is het erover eens. Niet de moslims hebben de schuld dat zij een dominerende ideologie hebben, het ligt aan de Europeanen die weigeren hun eigen waarden te verdedigen. Dat hebben ze zestig jaar geleden niet gedaan toen het fascisme europa domineerde en nu de islam voor de deur staat doen ze het weer niet.

Dat er binnen europa sprake is van angst is duidelijk. Dankzij web 2.0 worden blogs vol geschreven over de islam in Europa. Het ziet ernaar uit dat binnen vijfentwintig jaar alle vrouwen hoofddoekjes dragen, homo’s worden vervolgd en er geen spek meer door de stampot mag.

Behalve dat de Islam een dominerende ideologie is nemen ze ook op demografische schaal Europa over. Moslims hebben een fertiliteitgraad die vele malen hoger ligt dan bij ‘ons’, zoals dit filmpje illustreert. De cijfers liegen niet....

:star: http://bit.ly/fiXG7 :star:

Waar stopt het of wanneer wordt Europa Eurabie? Discusseer mee op dit forum of op 24 november op de WDO avond.

eurabia.jpg
 Onderwerp :Re:Stelling: Religie is schadelijk en moet worden ontmoedigd.. 2009-11-17 16:41:12 
Reinout
 
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Religie is schadelijk en moet worden ontmoedigd

"Is de cultuur van de Islam achterlijk?" vraagt Sylvain Ephimenco zich af in Trouw 16-02-02. Het antwoord is ja: "De cultuur van de islam is achterlijk wanneer ze mij als moslim voorschrijft mijn vrouw en mijn dochters te dwingen hun haar te bedekken om de buurman niet te verleiden, boeken die de islam niet welgevallig zijn te verbranden, [...]"

http://www.trouw.nl/krantenarchief/2002/02/16/2131279/Ephimenco.html

Een van de vragen waar we n.a.v. deze stelling antwoorden op kunnen formuleren is 'wat is het verschil tussen cultuur en religie?' En: 'in hoeverre wordt gedrag bepaald door de culturele en/of religieuze context?' 'In hoeverre kan een religie ingaan tegen persoonlijke keuzes, belangen of rechten?'
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Stelling: Religie is schadelijk en moet worden ontmoedigd.. 2009-11-17 16:32:39 
Reimout

Gast
Forum : Advocaat van de Duivel
Onderwerp : Stelling: Religie is schadelijk en moet worden ontmoedigd

Op de discussieavond "Advocaat van de Duivel" op de 24ste november zal ik de volgende stelling tegenover de andere deelnemers verdedigen:

Religie is op zijn zachtst gezegd misleidend, en in sommige gevallen levensgevaarlijk, dus moeten geloof en religie actief uit het publieke domein worden geweerd en worden ontmoedigd.

De stelling wordt als volgt op veel plaatsen (opinieartikelen, websites, etc) verdedigd:
Geloof in God of Goden verhindert de opbouw van ware kennis, want als je gaat vertrouwen op een religieuze uitleg van verschijnselen stop je om te kijken wat de ware toedracht is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan evolutionisme versus creationisme (scheppingsverhaal).

Het is levensgevaarlijk in de vele gevallen dat mensen uit religieuze overtuiging oorlogen voeren en anderen doden. Ook blijkt keer op keer dat in veel religieuze contexten ongelijkheid (mannen/vrouwen, lagere kasten/hogere kasten, gelovige/niet-gelovige) in stand houdt, vaak op agressieve wijze.

Ook is de scheiding van kerk en staat in Nederland nog steeds niet ver genoeg doorgevoerd. Zo sluit de koningin nog steeds haar troonrede af met een verwijzing naar God, en is het wetsartikel dat godslastering strafbaar stelt recentelijk opnieuw ingezet in rechtszaken - in plaats van afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat mensen die zich beroepen op religie de vrijheid van meningsuiting van anderen kunnen inperken, door terug te vallen op dit wetsartikel.

Daarom moet religie actief worden tegegegaan. Dit zou kunnen beginnen met afschaffen van bovengenoemde wet en het verbieden van godsdienstig geïnspireerd onderwijs. Verder zou bijvoorbeeld een reclamecampagne zoals de anti-rook-campagne gelanceerd kunnen worden, voortbouwend op onderstaand billboard.

nieuws_1190.gif
http://www.atheismecampagne.nl/

De uitdaging voor de deelnemers aan deze discussieavond wordt om deze stelling en genoemde argumenten op antropologisch verantwoorde wijze te weerspreken, zonder te vervallen in al te wetenschappelijk jargon. Graag horen we hier al een voorproefje van jou mening over deze en andere stellingen!

Disclaimer: deze stellingname en argumentatie reflecteren niet mijn persoonlijke mening over dit thema.
 Onderwerp :Re:Democratie is sowieso stom.. 2009-11-05 13:17:50 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Daar waar onder andere Maeckelbergh en D'66 een zwakke plek menen te zien, vindt ik juist de ongekozen premier een van de sterkste punten van ons democratisch model is. Als compromisfiguur zonder duidelijke persoonlijke machtsbasis, is hij gedwongen boven de partijen te gaan staan. Voor de benoemde burgemeester idem. Een gekozen burgemeester lijkt mij een gruwel, niet in het minste voor politie en brandweer.
Om aan te sluiten op jou, Hugo, denk ik dat een ongekozen 'president' van Europa op dit moment daarom juist een goed 'antwoord' kan zijn op de opkomende economieën. Meer dan voorheen zal Europa met een stem moeten spreken.
 Onderwerp :Re:Lévi Strauss.. 2009-11-04 18:38:03 
Reinout
 
Forum : Ideëen voor WDO-avonden
Onderwerp : Lévi Strauss

Ja is een mooi plan, misschien iets om samen met Itiwana en Instituut CA/OS te doen in het kader van een herbevestiging (of reïficatie) van (het belang van) Antropologie... Want ook antropologie heeft zich staande te houden als construct d.m.v. rituelen, samenzijn en een gezamenlijke geschiedenis :) If you know what I mean.
En elke reden om Oosten te laten vertellen is natuurlijk een goede reden.
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Re:Democratie is sowieso stom.. 2009-11-03 23:53:48 
Xyro
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Democratie is verworden tot emocratie, mooi gezegd...

Ik kan me goed vinden in je pleidooi, ook in je verhaal in het andere topic (waar ik nog even een dagje voor neem alvorens te reageren).

Het is niet goed voor de discussie, maar ik ben het wel met je eens dat het feit dat partijen verkozen moeten worden één van de grootste zwaktes is van ons politieke stelsel. Precies om de reden die jij aangeeft: partijen durven vaak geen impopulaire, maar broodnodige, standpunten in te nemen uit angst te worden afgerekend bij de volgende verkiezingen...

In het kader van bovenstaande is de nieuwe EU straks erg interessant, in hoeverre is die in staat snel te anticiperen op internationale ontwikkelingen? Zeker als je dat vergelijkt met de opkomende BRIC landen (Brazilie, Rusland, India, China).

Daar zit volgens mij de crux, in hoeverre durven/kunnen (en willen!) wij kritisch kijken naar ons eigen stelsel??
 Onderwerp :Lévi Strauss.. 2009-11-03 23:39:14 
Xyro
Forum : Ideëen voor WDO-avonden
Onderwerp : Lévi Strauss

Misschien niet het meest sprankelende onderwerp binnen de antropologie, maar Lévi Strauss passed away today, the man made it to 100...

Maybe een eerbetoon met Oosten?
 Onderwerp :Democratie is sowieso stom.. 2009-11-03 23:25:40 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Democratie is sowieso stom

Dit probleem van onoprechte vertegenwoordiging speelt ook in onze eigen vertrouwde democratie. Democratie is mijns inziens het uit handen geven van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid aan mensen die jouw inziens capabel genoeg zijn het land te besturen (en meer tijd hebben). Dit in tegenstelling tot zij die menen dat democratie zo veel mogelijk meedoen en meepraten van zoveel mogelijk mensen is (andersglobalisten).
Echter, zelfs in mijn hoedanigheid - dus zonder stom geneuzel over gekozen burgemeesters en een referendum - blijft democratie kwetsbaar en ontoereikend. Want impopulair beleid wordt na vier jaar al weer afgestraft, zelfs als dat beleid nodig is. Democratie is daarmee de facto het beloven van mooie zaken en het uitstellen van broodnodig beleid geworden. De Duitse regeringspartij die de hoognodige en in wezen redelijk schappelijke maximumsnelheid op de Autobahn invoert is daarmee verzekerd van een volgende termijn in de oppositiebankjes. Toch maar niet dan, wat de EU ook zeurt. Of, groter nog, het zorgstelsel in de VS. Dit had er allang moeten zijn, maar de invoering vergt wel wat meer tijd en moed dan de meeste Amerikaanse politici aandurven. En, nu we toch bezig zijn, het klimaatprobleem. Ik ken geen fijne maatregelen de CO2-uitstoot in te dammen, en de politiek duidelijk ook niet. En daarom gebeurt er al decennia de facto helemaal niets. Democratie is verworden tot een emocratie.
Democratie is eigenlijk zelfs heel paradoxaal. Je geeft bepaalde verantwoordelijkheden uit handen aan mensen waarvan je denkt dat zij meer tijd en expertise hebben om over bepaalde zaken na te denken en deze eventueel op te lossen. We leven immers niet meer in het oude Athene. Maar dan is het eigenlijk ook raar, zonder ingelezen en gestudeerd te zijn, alsnog één keer in de vier jaar te mogen beslissen over wie er wel en niet ingelezen en gestudeerd genoeg zijn. Lastig.
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2009-11-03 23:14:54 
Aart

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

In de lijn van het eerder geschrevene ben ik van mening dat democratie niet alleen niet zaligmakend is, maar in sommige gevallen zelfs een tegengesteld effect heeft. Democratie is in het westen na een zeer lange periode zeer geleidelijk – en zeer zeker niet zonder bloedvergieten – ontstaan. Is het hiermee niet zeer arrogant te denken dit systeem in een andere cultuur in een tijdsbestek van enkele jaren óp te leggen? Dan doel ik niet per se op letterlijk opleggen, maar ook op 'sociale druk' (paria in internationale verkeer).
Een voorbeeld van daadwerkelijk opleggen is het huidige Irak, een duidelijk voorbeeld van een mislukte jonge democratie. De politiek valt uiteen naar etnische, religieuze, sektarische en tribale lijnen en vormt daarmee geen bindend, natievormend middel, maar juist een verscherping van tegenstellingen. En juist nu zie je dat Maliki steeds meer macht naar zich toe trekt. Bewust of onbewust: het is blijkbaar nodig of logisch.
Ik zou het sterker willen stellen: een jonge ‘democratie’ is het meest gebaat bij een eenpartijstaat of dictatuur. En wát is de facto het verschil tussen de eenpartijstelsels van Egypte en Libië met de eenpartijstelsels van Zuid-Afrika en Venezuela, welke met een overweldigende democratische steun van de bevolking tot stand zijn gekomen? Sterk, nationalistisch leiderschap lijkt nodig jonge staten op te bouwen en op te stuwen in de vaart der volkeren. Komt het er niet via een coup, danwel via een volksmandaat.
Ik denk dat democratie alleen mogelijk is via de weg van autoritair leiderschap met een eenpartijstelsel. In de partij van de macht blijken zich keer op keer verschillende stromingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld een progressieve en een conservatieve vleugel of een factie van duiven tegenover een factie van haviken. Hieruit kunnen zich machtswissels voordoen of kan partijvorming optreden. Dit lijkt mij absoluut wenselijker dan partijvorming rond religieuze stromingen (Irak), etnische groepen (Afghanistan) of 'big men' (Georgië). Een partij van de macht is immers per definitie een bestuurderspartij, gericht op compromis en 'de boel bij elkaar houden'.

Graag jullie reacties!
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2009-10-28 15:59:08 
Jaap

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Je hebt bij een sterk bestuur in ieder geval een veiligheidsmechaniek nodig.

Omdat ik niet helemaal op de hoogte ben van de situaties in Singapore, Rwanda en Georgië heb ik een vraag aan jullie: wat zijn demechanismen die werkzaam zijn in die landen waardoor een eventuele dictator-gone-mad gestopt of in ieder geval onschadelijk gemaakt kan worden?

Als deze er zijn en ze zijn bruikbaar in noodgevallen, dan vind ik een sterk bestuur mooi. Anders is het gewoon te riskant. Mensen zijn niet van nature chill en kunnen in de meeste gevallen de gevolgen van hun eigen acties niet overzien: zo ook een mooie baas van een dictator.
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2009-10-28 11:52:14 
Jaap

Gast
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Leuk, een sterke dictatuur die uiteindelijk fout uit zal pakken. Daar kun je donder op zeggen. Klinkt als de ideale vorm van het fascisme. Zou ik me in principe wel in kunnen vinden, ware het niet dat het toch een beetje naar is.

Wil je daar wat voorbeelden van: "The State of Africa" staat vol met voorbeelden over helden die een land hebben gered of op willen bouwen die uiteindelijk hun familie laten ombrengen vanwege achterdocht, moedwillig etnische conflicten uitlokken en uiteraard rond cruisen in de laatste hummert.

Nu zeg ik niet dat de andere kant productiever is, maar in ieder geval moreler. En als de principes, bedoelingen en het moraal maar sterk zijn heb je samenleving. Anders heb je een hoop geknoei binnen kunstmatig gestelde of opgelegde grenzen.

Owja, deze tijd en energie zou ik eigenlijk beter in mijn tentamen kunnen steken. Maar fascisten aftroeven is toevallig een hobby van me. Om even uit een willekeurige film te quoten: 'Each and every man under my command owes me one hundred Nazi scalps. And I want my scalps. And all y'all will git me one hundred Nazi scalps, taken from the heads of one hundred dead Nazis. Or you will die tryin.'
 Onderwerp :Re:Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat.. 2009-09-30 20:30:59 
Xyro
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: Tariq Ramadan en het Islamdebat

http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/433987/2009/09/30/Marcouch-ligt-weer-onder-vuur.dhtml

is dit de volgende?
 Onderwerp :Re:Stelling: de kosten van allochtonen.. 2009-09-26 19:04:34 
Reinout
 
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Stelling: de kosten van allochtonen

Behalve het grote probleem wat wel en niet mee te rekenen - de tweede generatie heet in beleidstermen ook allochtoon, worden wel de toekomstige belastinginkomsten van hun zijde meegenomen? - is er natuurlijk ook het grote probleem met het woord allochtoon. Prof. Peter Geschiere, een van de beste antropologen van Nederland (als daar een rangorde in aan te brengen valt) schreef daar dit artikel over in De Groene Amsterdammer.
Martijn de Koning stelt fijntjes vast dat het bestuur zich met de kostenvraag in een oneindige cirkelredenering begeeft:
Citaat:
CLOSER > De kost gaat voor de baat uit
Kijken we naar het beleid dan is de term allochtoon gereserveerd voor die groepen die als problematisch worden beschouwd in culturele of sociaal-economische termen. Die problematiek was aanleiding om er beleid voor te bedenken; aanvankelijk etnische minderhedenbeleid en later allochtonenbeleid. Hiermee schept de staat dus een aparte categorie en een apart label voor migranten die als problematisch worden aangemerkt. Men is geen allochtoon van geboorte, maar omdat men zo aangemerkt wordt en men wordt zo aangemerkt omdat men (of de ouders) buiten Nederland afkomstig zijn en als probleem gezien wordt. En dan gaat men nu proberen vast te stellen hoeveel deze categorie ‘ons’ kost? Maar het hele punt was toch al dat deze categorie een probleem was/is? Anders was dat hele beleid niet nodig en ook die hele term niet. Een cirkelredenering in progress zou je kunnen zeggen. Tsja…zo lust ik er nog wel een paar.
.
WDO WebMASTER
 Onderwerp :Re:Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten.. 2009-09-25 13:53:57 
Reinout
 
Forum : Stellingen en discussies
Onderwerp : Economische ontwikkeling boven democratie en mensenrechten

Het probleem is vooral het punt van goed bestuur. Want in sommige gevallen kan ik me voorstellen dat een overheid bepaalde grote strijdende fracties in het land met inperkingen van vrijheden van meningsuiting, pers en organisatie. Maar helaas blijkt keer op keer dat het in het geval van inperken van vrijheden ook met zich meebrengt dat kritiek op betreffende autoritaire overheid ook niet getolereerd wordt. En zelfs hard gestraft wordt, soms zelfs met gevangenneming of marteling, zoals helaas in veel te veel zogenaamd democratische landen gebeurd. Op het moment dat kritische stemmen de mond worden gesnoerd is het dus onmogelijk om na te gaan of een regering 'goed bestuurd'. Daarom zouden inperkingen van vrijheden alleen moeten worden getolereerd in een land waar exreme problemen zouden kunnen ontstaan (zoals een opnieuw oplaaiende burgeroorlog of genocide) en dan nog alleen als kritiek op de overheid mogelijk blijft en bestraffing proportioneel. Alleen dan kan je enigszins grip houden op het bestuur.
.
WDO WebMASTER
Pagina #  << Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>


Powered by ccBoard