Publicaties van het Interfacultair Ethnologisch Dispuut W.D.O.
Door Han F. Vermeulen

 

In het archief van W.D.O. (berustend in het archief van het Departement CA/OS, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden) bevinden zich de volgende archiefstukken m.b.t. de geschiedenis van het dispuut en evene­men­ten die door het dispuut zijn georganiseerd:

 

1) Bij 't 5-jarig bestaan van 't Leidsch Ethnologisch Dispuut W.D.O.(5 Nov. 1928 - 5 Nov. 1933). Leiden 1933. Gestencilled, 3 pp. + bijlage I: Lezingen (gehouden tussen) 1928-1933, 3 pp. +  bijlage II: Leden van 't Ethnologisch dispuut 1928-1933, 1 p. [samengesteld door Mr. B. van Eyk]

 

2) Kroniek van het Ethnologisch Dispuut W.D.O. 1945 - 1951. Voorwoord door J.P.B. de Josselin de Jong. Leiden, September 1952. Gestencilled, i + 20 pp. [samen­gesteld door Els Postel-Coster en Tom Zuidema].

 

3) Waar Dromers Ontwaken. Losbladig boekje met foto's van werkcolleges J.P.B. de Josselin de Jong en enkele W.D.O. bijeenkomsten uit de jaren 1950-1951. Leiden 1952. 8 pp. met 12 foto's en onderschriften [foto's door Felix Tan Fay Tjhion].

 

4) Notulen W.D.O.:

1946-1949 (kleinformaat cahier): 3 juni 1947 - 16 maart 1949

1949-1958 (grootformaat cahier): 2 juni 1949 - 14 dec. 1958

1959-1967: 4 febr. 1959 - 30 mei 1967

1967-1970: 10 okt. 1967 - 19 mei 1970

de eerste drie handgeschreven, de vierde getypt.

 

5) W.D.O. Bulletin, onder redactie van het Bestuur van W.D.O., drie nummers, gestencild:

1: Oktober 1953, 2: Juni 1954, 3: Oktober 1954 (het laatste nummer werd uitge­reikt n.a.v. de 26e Dies van WDO op 5 November 1954).

 

6) The Impact of the West and Social Change. International seminar for students and postgraduates, [held at] Leiden University, 8-11 May 1961. A Symposium, een editie van W.F.L. Buschkens en R.Th.J. Buve, gepubliceerd als Special Issue van Kula (uitgave van de interacademiale federatie van verenigingen van studenten in de culturele antropologie en de sociologie der niet-westerse volken), jaargang II, no. 3, december 1961, pp. 1-51. Dit themanummer bevat: Introductie door Prof.­Dr. P.E. de Josselin de Jong (pp. 5-8); Introductie speech door Drs. Jacob Vre­denbregt (pp. 9-11); de teksten van de lezingen van Prof.Dr. Wolfgang Franke, Dr. Gilbert Etienne en Dr. John Middleton, met discussiesamenvattingen door resp. Dr. Zürcher, P. Driessens en Drs. F.L. van Holthoon; tot slot de tekst van de Final Lecture door Prof.Dr. Sj. Hofstra.

 

7) Zevende lustrum van het dispuut (november 1963): studieweekend, met forum in het Prytaneum, gewijd aan het thema "Culturele antropologie versus Niet-westerse Sociologie." Gepubliceerd in Kula, jaargang V, no. 1, mei 1964: Prof.Dr. A.J.F. Köbben, Niet kiezen maar delen; Prof.Dr. J. Pouwer, Cultuur: constructie of realiteit?; Prof.Dr. W.F. Wertheim, Inleiding; Prof.Dr. P.E. de Josselin de Jong, Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-westerse Volken - de tegenstelling in theorie en praktijk [aanvankelijke titel: Culturele Antropologie en Niet-Wester­se Sociologie: een theoretische en een praktische benadering]; Prof.Dr. R.A.J. van Lier, Inleiding.

* Enquête W.D.O., maart 1967

 

8) Achtste lustrum (november 1968), werd gevierd met een Symposium over "Planning en Voorspelbaarheid", te Noordwijkerhout op 14-16 maart 1969, een losbladig W.D.O. Ledenarchief (ca. 1969), en een bundel Anniversary Contributi­ons to Anthropology (1970).

* Zie over het Symposium de Documentatiemap, gestencilled, 58 pp.

* Tenminste twee van de papers werden gepubliceerd, t.w.: Prof.Dr. G.W. Locher: Cultuurgeschiedenis, Planning en voorspelbaarheid; en Drs. H.J. Duller, Geplande economie en economische prognose: Karl Popper en de ontwikkelings­planning; in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 127 (nr.1), 1971, pp. 146-164 en pp. 165-180.

* Zie verder: W.D.O. Ledenarchief, twee multomappen met foto's en persoons­be­schrijvingen [onder redactie van Prof.Dr. P.E. de Josselin de Jong], ca. 1969, en:

* Anniversary Contributions to Anthropology. Twelve Essays, Published on the Occasion of the 40th Anniversary of the Leiden Ethnological Society W.D.O. Leiden: E.J. Brill, 1970. viii + 161 pp. [Preface door P.E.A.H. Bijvoet].(Cf. boek­bespreking door J. Vansina in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkun­de 127(1), 1971: 190-192).

 

9) Tiende lustrum (november 1978): werd gevierd met een internationaal sympo­sium over "50 jaar `Leidse Richting' in de Culturele Anthropologie" op 21, 22 en 23 november 1978 in het Rijksmuseum voor Volkenkunde en het Instituut voor Culturele Antropologie te Leiden. De resulaten werden in 1981 gepubliceerd in The Natu­re of Structure, edited by Gretchen A. Moyer, David S. Moyer and P.E. de Josselin de Jong. Leiden: ICA Publication No. 45. iii + 258 pp. + foto­sectie (2e druk 1985). * Zie in de bundel vooral de Introduction door P.E. de Josselin de Jong, pp. 1-10, voor een overzicht van de geschiedenis van de Leidse antropolo­gie in het algemeen en die van W.D.O. i.h.b.

* Twee van de papers, door David H. Turner (Leiden Anthropology and the Reinterpretation of Australian Aboriginal Social Organization) en Adam J. Kuper (A Structural Approach to Dreams), werden elders gepubliceerd, resp. in BKI 136(1), 1980 en Man 14(4), 1984.

* Vgl. Quirien van Koolwijk: "Leidse School bij Culturele Antropologie", Mare, 7 december 1978, p. 7.

 

10) Bloemlezing samengesteld door S.A. Niessen, De `Leidse Rich­ting' toen en thans. Leiden: ICA Publicatie No. 49, 1982, bevat met name in Deel II informatie over de Leidse Richting, en op pp. 113-132 een opnieuw uitgetyp­te lijst van scrip­ties gemaakt voor J.P.B. de Josselin de Jong en J.Ph. Duyvendak (welke zich in het W.D.O. archief bevinden).

 

11) P.E. de Josselin de Jong, Terugblik op de vroege jaren van W.D.O. Causerie gehou­den voor het Interfacultair Ethnologisch Dispuut W.D.O. Uitgegeven in opdracht van W.D.O. ter gelegenheid van het afscheid van zijn erevoorzitter als hoogleraar [bezo­rgd door J.R. Mager en H.F. Vermeulen]. Lei­den: PEB, 1987, 15 pp. + 5 foto's.

 

12) Twaalfde lustrum: werd gevierd met de onthulling van een gedenkplaat op het pand waar W.D.O. 60 jaar eerder was opgericht (Morschweg 26a), en een sym­posi­um over "Actuele ontwikkelingen in de Leidse antropologie," op zaterdag 5 november 1988 in het Rijksmuseum voor Volkenkun­de te Leiden. De papers werden, met een verslag van de dag en van de discussies, en voorafgegaan door een inleiding van Prof. P.E. de Josselin de Jong, gepubliceerd in de bundel Recente ontwikkelingen in de Leidse antropologie. Zes lezingen gehouden bij het twaalfde lustrum van het Inter­facultair Ethnologisch Dispuut W.D.O. Redactie H.F. Vermeulen. Leiden: ICA Publi­ca­tie No. 89, 1990.

 

13) Dertiende lustrum: 65 jaar W.D.O. en antropologie, op zaterdag 6 november 1993 in de aula van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden. Met o.a. lezingen door G. D.  van Wengen, J. D. Speckmann, A. Niehof, R. Schefold; FORUM met discussie over de waarde en de mogelijkheden van een antropologisch dispuut als W.D.O. in de huidige tijd - mede in vergelijking met de situatie van het Dispuut in voorgaande perioden (forumleden: Prof. dr. Els Postel-Coster, Prof. dr. A. A. Trouwborst, drs. Agnes Delvaux, Prof. dr. P. E. de Josselin de Jong, Erelid W.D.O., Lucienne Higler, bestuurslid W.D.O. en drs. Han Vermeulen, voorzitter). Tevens werd het eerste exem­plaar uitgereikt van G.D. van Wengen, R.S. Was­sing en A.A. Trouwborst (eds.), Waar Dromers Ont­wa­ken. Terug­blik van oud-leden van het Leids Ethnolo­gisch Dispuut W.D.O. op 45 jaar culturele antro­pologie. Leiden: P.E. Bijvoet, 1995.

 

14) Veertiende lustrum: ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan werd op donderdag 5 november 1998 een lezingenpro­gramma verzorgd over Etniciteit als verant­woord of onver­antwoord politiek instrument. Sprekers waren Hans Vermeu­len, Cunera Buijs, Jeroen Windmeijer en Dmitri van den Bersselaar over resp. etniciteit in Austra­lië, Groenland, Ecuador en Nigeria. Als discussieleider trad Alex Strating op. Organisatie: Tessa Minter, Inge Vianen, Iris Vissers. Locatie: Rijksmuseum voor Volkenkunde, Eve­ne­men­tenzaal. De vier vragen die als richt­lijn fungeerden, zijn: (1) be­staat etni­citeit überhaupt, als empi­risch verschijnsel, of als essentialisti­sche projectie? (2) bestaat etni­citeit in het geval van uw case (samenle­ving)? (3) wordt in deze samenleving etniciteit gehanteerd als instru­ment voor politiek en/of be­leid? (4) is dat beleid volgens u ver­ant­woord?

 

 


Onderstaande toevoegingen aan de publicatielijst gemaakt door Han Vermeulen zijn gemaakt door latere WDO besturen.


15) Vijftiende lustrum: ter viering van het 75-jarig bestaan van W.D.O. werd op 11-12 december 2003 in het Leidse Academiegebouw een internationaal symposium geor­gani­seerd over veldwerk in een globaliserende wereld: "Facing Fieldwork: Chal­len­ges for Anthropo­logy in a Globa­lising World". Naar aanleiding daarvan schreven de sprekers Prof. Dr. Kirsten Hastrup, Prof. Dr. Rajni Palriwala en Prof. Dr. Jarich Oosten artikelen voor het blad Social Antropology. WDO bestuursleden Maarten Onneweer en Lotte Pelckmans mogen de Editorial voor deze aan "Facing Fieldwork" gewijde editie. Zie Maarten Onneweer en Lotte Pelckmans (2005) Guest Editorial. Social Anthropology. 13 (2) p129–131, en de betreffende editie van Social Anthropology.

 

Andere referenties naar- en publicaties over Interfacultair Etnlologisch Dispuur WDO:

Dit overzicht is verre van uitputtend, we werken er nog aan. Suggesties zijn zeer welkom! Bijvoorbeeld via het contactformulier. Bij voorbaat dank.